– Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 24 84, e-mail: sekretariat@zukprzemysl.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W Zakładzie Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 678 24 84 lub adresem e- mail: mailto:sekretariat@zukprzemysl.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz załatwienia sprawy w ramach realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa,

– podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o..

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  jest niezgodne z przepisami RODO.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu załatwienia sprawy.

Back to top