– O Nas

Historia

W dniu 1 maja 2004 roku zostało oddane do eksploatacji nowoczesne składowisko odpadów komunalnych, przewidziane do obsługi ok. 140 tys. mieszkańców (100% mieszkańców miasta i ok. 80% mieszkańców powiatu ziemskiego).
Starania o budowę własnego składowiska trwały wiele lat. Od 2000 roku odpady deponowane były na składowisku w Młynach, odległych około 40 km od Przemyśla w Gminie Radymno, a także na innych dostępnych składowiskach, co powodowało, że miasto i jego mieszkańcy musieli ponosić wysokie opłaty.
Do zarządzania składowiskiem Rada Miasta Przemyśla powołała w dniu 23.10.2003 Uchwałą Nr 124/2003 Zakład Usług Komunalnych. Nowoczesne składowisko to obiekt inżynierski o dużym nasyceniu skomplikowanego uzbrojenia technicznego i technologicznego. Nie może być inaczej, ponieważ troska o czyste środowisko to obowiązek wynikający z uregulowań prawnych oraz przede wszystkim ze świadomości, że środowisko naturalne należy chronić, aby zapewnić zdrowie sobie i pozostawić przyszłym pokoleniom przyrodę jak najmniej naruszoną. Zakład obejmuje ok. 9 ha ogrodzonego terenu. Teren dla składowania to docelowo 6,65 ha podzielonego na 7 kwater, przy czym 4 kwatery są aktualnie w trakcie eksploatacji, a 3 pozostałe będą realizowane w latach 2017-2018. Docelowa pojemność 7 kwater to 1.200.000 m3, co pozwoli na użytkowanie składowiska co najmniej do roku 2030. Do końca lipca 2012 r. przyjęto ok. 241 tys. Mg odpadów, co daje średnią ok. 2360 Mg/miesiąc.
Począwszy od roku 2008 rozpoczęto prace nad wypracowaniem koncepcji zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Przemyśla i gmin ościennych. W styczniu 2009 roku została opracowana taka Koncepcja przez Firmę HEKO z Poznania. W 2010 roku został złożony wniosek do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinasowanie budowy zakładu. Równolegle kontynuowano inne działania niezbędne do rozpoczęcia inwestycji, między innymi uzyskano pozwolenie środowiskowe. W związku z decyzją Sejmiku Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie inwestycji kwotą 5.000.000 zł oraz brakiem w budżecie miasta pozostałych środków niezbędnych do realizacji inwestycji, podjęto próby sfinansowania zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przeprowadzone postępowanie nie zakończyło się powodzeniem, wówczas Rada Miejska podjęła decyzję o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż sąsiadującej ze składowiskiem działki z jednoczesnym zobowiązaniem przyszłego nabywcy do realizacji budowy zakładu zagospodarowania odpadów. Nabywca terenu Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Lubicz 14 spełnił to wymaganie, uruchamiając w 2014 roku Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu przy ul. Piastowskiej 22.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładająca nowe obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów, spowodowała nieopłacalność dalszego funkcjonowania składowiska jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. W związku z tym władze miasta przystąpiły do negocjacji w sprawie połączenia składowiska z ZMBPO. Finałem negocjacji było podpisanie w dniu 29 września 2014 roku umowy dzierżawy składowiska Zakładom Usługowym „Południe” Sp. z o.o. na okres 30 lat.
W 2015 roku na podstawie zawartej z Gminą Miejską Przemyśl umowy Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o. realizuje zlecone mu przez Gminę zadania własne w trybie bezprzetargowym, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego w ramach tzw. zamówień wewnętrznych- „in house”.

Back to top