– Dział administracji i utrzymania


Godziny urzędowania i dane teleadresowe

Biuro obsługi cmentarzy

ul. Juliusza Słowackiego 104
37-700 Przemyśl

tel. 16 678 26 34
16 678 24 84

e-mail: sekretariat@zukprzemysl.pl
zuk@zukprzemysl.pl

poniedziałek – piątek: od 7.00 do 15.00

Regulaminy oraz opłaty

Regulamin Cmentarzy: Kliknij tutaj

Cennik opłat cmentarnych: Kliknij tutaj

Akty prawne

– Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych: Tekst ujednolicony

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków: Dz.U.rok 2011, nr 75, poz. 405

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków: Dz.U. 2008 nr 48, poz. 284

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi: Dz.U. rok 2001, nr 153, poz. 1783

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełnienia: Dz.U. rok 2001, nr 153, poz. 1782

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby: Dz.U. rok 2001, nr 152, poz. 1742

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów: Dz.U. rok 2001, nr 152, poz. 1742

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów: Dz.U. 2001 Nr 90, poz. 1013

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich: Dz.U. rok 2007, nr 249, poz. 1866

– Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych: Tekst ujednolicony

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych: Dz.U. rok 1936, nr 85, poz. 595

– Kodeks karny, art. 262: Tekst ujednolicony

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 88-90: Tekst ujednolicony

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów: Dz.U. rok 2004, nr 219, poz. 2229

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Back to top